ای خدا...
53 بازدید
تاریخ ارائه : 6/23/2013 7:25:00 AM
موضوع: ادبیات فارسی

ای خدا ای رازدار بندگان شرمگینت/

ای خدائی که بر جان و جهان فرمانروائی/

دوست دارم با همه شرمندگیها/

بر سر و پایت بریزم بندگیها/